Ochrana osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů

1. Udělujete tímto souhlas společnosti GOOD PLACES s.r.o., se sídlem Přemyslovská 1913/19, 13000 Praha 3, IČ: 26079411, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u rejstříkového soudu v Praze, oddíl C, vložka 104897 (dále jen „Správce“, „my“ nebo „CK Good Places“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje:

- jméno a příjmení

- e-mail

- telefonní číslo

V rámci uzavření cestovní smlouvy o zájezdu bude zákazník dále požádán o vyplnění určitých údajů o své osobě a o všech osobách, které jsou je spolu s Vámi smluvní stranou cestovní smlouvy o zájezdu. Těmito údaji jsou zejména:

• adresa, kterou zákazník uvede;

• datum narození;

• číslo cestovního pasu a údaj o jeho platnosti;

• státní příslušnost


Dále budou zpracovávány údaje, které zákazník neposkytl, jako jsou:

• identifikátor zájezdu, kterého se zákazník zúčastnil;

• IP adresa zařízení, ze kterého zákazník přistupuje na webovou prezentaci CK Good Places;

• interakce s webovou prezentací CK Good Places;

• interakce s aktivními prvky elektronických obchodních sdělení zasílaných CK Good Places;

V průběhu realizace přípravy zájezdu nebo cestovní služby může být požádán zákazník o poskytnutí kopie pasu, za účelem zajištění příslušného víza, případně dalších organizačních záležitostí zájezdu. V tomto případě CK Good Places není správcem osobních údajů, tyto pouze na základě plné moci udělené zákazníkem předá příslušnému orgánu za účelem vyřízení příslušného víza.

Vaše osobní údaje bude CK Good Places zpracovávat po dobu, po kterou Vám bude poskytovat služby či plnit vzájemnou smlouvu, a dále po dobu, po kterou je CK Good Places, jakožto správce oprávněn osobní údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů, případně do doby, kdy využijete právo být zapomenut.

Jako provozovatel webových stránek www.goodplaces.cz a poskytovatel zahraničních zájezdů prohlašujeme, že veškeré osobní údaje zákazníků jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s platnými zákonnými ustanoveními v oblasti ochrany osobních údajů.

Používáním webových stránek www.goodplaces.cz souhlasíte s poskytováním souborů cookies, které slouží např. k ukládání vašich preferencí, oblíbených zájezdech, destinacích, personalizované nabídce našich produktů. Používání cookies si můžete vypnout ve vašem prohlížeči

2. Účel zpracování osobních údajů

CK Good Places, jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje, které zákazník poskytl či poskytne CK Good Places na základě toho, že

a) zákazník poskytl souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů, zejména k zasílání marketingových sdělení, přičemž tento souhlas je zákazník oprávněn kdykoliv odvolat postupem uvedeným v uděleném souhlasu;

b) zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy CK Good Places se zákazníkem, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost zákazníka, zejména pří jednání o smlouvě o zájezdu, jejím uzavření a plnění sjednaných služeb zákazníkovi;

c) zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na CK Good Places vztahuje, zejména vést v zákonném rozsahu účetnictví a uchovávat daňové doklady;

d) zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů zákazníka nebo jiné fyzické osoby;

e) zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu;

Poskytnutí osobních údajů pro výše uvedené účely – tj. pro účely plnění smlouvy, pro účely plnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje, jsou smluvním požadavkem CK Good Places, a jejich neposkytnutí může vést k neuzavření smlouvy.

3. Přístup k osobním údajům zákazníka

Správcem osobních údajů je CK Good Places, která však může předat, v souladu s platnými a účinnými právními předpisy třetí osobě, aby pro CK Good Places provedla jejich zpracování (např. subdodavatel služeb – poskytovatel ubytovacích služeb, průvodce či poskytovatel jiných služeb v rámci zajištění realizace zájezdu, obchodní zástupce CK Good Places, zahraniční partneři CK Good Places, pojišťovny poskytující cestovní pojištění, zastupitelské úřady cizích států vydávající potřebná víza či provozovatele letecké přepravy, externí účetní...). Své subdodavatele si správce pečlivě vybírá, a tito partneři jsou vůči CK Good Places zavázáni v souladu se zákonnými ustanoveními k důvěrnému zacházení s osobními údaji zákazníka.

Osobní údaje zákazníka nejsou CK Good Places ani žádným z jejích subdodavatelů prodávány, převáděny a nejsou sdělovány třetím osobám, ledaže s tím zákazník předem vyslovil souhlas.

4. Práva zákazníka plynoucí ze zpracování osobních údajů

Ve vztahu k prováděnému zpracování osobních údajů má zákazník následující práva:

- vzít souhlas zpět,

- požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii těchto údajů,

- vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,

- požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,

- na přenositelnost údajů,

- podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

Všechna práva může zákazník uplatnit tak, že kontaktujete CK Good Places na e-mailové adrese: enjoy@goodplaces.cz, případně písemným zasláním na adresu sídla CK Good Places.

CK Good Places vyrozumí zákazníka o přijatých opatřeních, případně o tom, proč nebyla přijata opatření, či jinak vyhoví jeho požadavku bez zbytečného odkladu, ve lhůtě nejvýše 30 dnů.

Zpracování osobních údajů podléhá dozoru Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), u kterého také může zákazník podat Stížnost prostřednictvím zprávy odeslané na e-mailovou adresu posta@uoou.cz, podáním prostřednictvím datové schránky qkbaa2n nebo písemně na adresu Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

5. Jednotlivé souhlasy na webových stránkách:

Souhlas při rezervaci se zasíláním marketingových sdělení (newsletteru): Souhlasím s tím, že můj email bude použit k zasílání bezplatného newsletteru, který mě bude informovat o aktuálních nabídkách. Souhlasím s tím, že můj e-mail bude použit k zaslání informace o novém termínu zájezdu nebo vypsání nového zájezdu.

Z poptávkového formuláře: Souhlasím s tím, že osobní údaje (jméno, příjmení, E-mail a telefon) budou použity k zaslání nabídky zájezdu na zakázku nebo vyhledání zájezdu.

Při rezervaci zájezdu: Beru na vědomí, že mé osobní údaje budou použity k vytvoření rezervace a následně vypracování a zaslání návrhu smlouvy o zájezdu.

Souhlasím s tím, že mé osobní údaje budou použity k zasílání bezplatného tištěného katalogu, který mě bude informovat o aktuálních nabídkách.

Souhlasím s tím, že mé osobní údaje budou použity k zasílání informací o zájezdech do oblasti, která mě zaujala.


Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 25. 5. 2018
Zůstaňme v kontaktu

Získejte s předstihem informace o slevách a akcích, lístky na festivaly či slevu na trekové zboží!

  • maximálně 4 e-maily ročně
  • e-mail nikomu nepředáme
  • kdykoliv se můžete odhlásit
Přihlášením souhlasíte se zpracováním osobních údajů